REGULAMINY

REGULAMIN CZARNA CHATA

Luxury Resort 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialność oraz obowiązki osób przebywających na terenie domków Czarna Chata. Dokonując rezerwacji i/ albo zapłaty za pobyt w domku Czarna Chata Gość potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Czarna Chata.

 3. Domki wynajmowane są w systemie dobowym. Doba rozpoczyna się o godz. 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11 w dniu wyjazdu.

 4. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone przy rezerwacji Właściciel Obiektu może rozwiązać umowę bez możliwości zwrotu opłat.

 5. Do przebywania na terenie ośrodka i korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zameldowane. Maksymalna ilość osób, które mogą nocować w domkach to 4 lub 6 osób, w zależności od domku.

 6. Gość nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim.

 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie domku lub obiektu powstałe z winy Gościa oraz osób zgłoszonych przez Gościa.

 8. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia, w szczególności za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, pieniędzy, pojazdu pozostawionego na parkingu obiektu w tracie całego pobytu.

 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu. Dzieci w wieku poniżej 16 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Korzystanie przez dzieci z jacuzzi zlokalizowanego na terenie domku dozwolone jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na ich odpowiedzialność.

 10. Cena usług świadczonych przez Właściciela Obiektu Czarna Chata nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko.

 11. Gość ma możliwość po konsultacji z Właścicielem Obiektu i za dodatkową opłatą do zamieszkania w apartamencie z psem rasy małej. Ponosi jednak pełną odpowiedzialność za psa. Do apartamentu nie wolno wprowadzać psów agresywnych albo innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zwierze nie może pozostać samo w domku.

 12. Za pobyt psa zostanie doliczona dodatkowa opłata 50zł za dobę oraz pobrana kaucja w wysokości 300zł, zwracana w dzień wyjazdu w przypadku braku zniszczeń dokonanych przez psa. Właściciele zwierząt proszeni są o sprzątanie odchodów. W domkach zwierzęta mogą spać wyłącznie na swoich posłaniach, do posiadania których zobowiązani są ich właściciele.

 13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących na wyposażeniu domku a mogących stanowić zagrożenie pożarowe.

 15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów łatwopalnych wybuchowy, ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, w tym zabronione jest korzystanie ze świeczek.

 16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ognisk, chyba że zostało w tym celu wyznaczone przez Właściciela Obiektu specjalne miejsce.

 17. Goście zobowiązani się do utrzymania oraz zwrotu domku w stanie zastanym w dniu przyjazdu.

 18. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany (w należytym porządku – czyste naczynia, kuchenka, lodówka).

 19. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22 do 6 rano.

 20. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe w miarę dostępności domku maksymalnie do godziny 15, usługa jest dodatkowo płatna 50zł za każda rozpoczętą godzinę.

 21. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela Obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu, przy uwzględnieniu wolnych miejsc

 22. W przypadku gdy osoby korzystające z domku Czarna Chata naruszają spokój, nie przestrzegają powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego oraz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

W CZARNA CHATA

 1. Jacuzzi jest obiektem, z którego korzystać mogą bezpłatnie wyłącznie goście zameldowani w Czarna Chata.

 2. Wanny jacuzzi są integralną częścią domku Czarna Chata i obowiązują przy korzystaniu z nich przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z jacuzzi każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

 4. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

 5. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 6. Wanny jacuzzi dostępne są dla użytkowników domku.

 7. Osoby u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe oraz osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

 1. Obiekt nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystających z Jacuzzi.

 2. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

 3. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

 4. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób zarejestrowanych podczas rezerwacji w domku Czarna Chata.

 5. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica

 6. Zabrania się w szczególności:

   • Wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż przez schodki

   • Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach

   • Wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów w tym jedzenia, napojów alkoholowych i bezalkoholowych

   • Wnoszenia do jacuzzi substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp

   • Niszczenia jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia wody w jacuzzi oraz terenu wokół jacuzzi

   • Skakania do jacuzzi

   • Nurkowania w jacuzzi

   • Wylewania wody z jacuzzi

   • Wprowadzania zwierząt do jacuzzi

   • Wpychania osób do wanny jacuzzi

   • Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi

   • Wchodzenia w obuwiu do jacuzzi

   • Zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z jacuzzi przez innych gości

   • Korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 7.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy Czarna Chata. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 8. Korzystanie z jacuzzi przez gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez obiekt, więc goście korzystają z jacuzzi na własne ryzyko.

 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku dzieci do lat 16 rodzic/opiekun dziecka, które korzysta z jacuzzi.

 10. Osoby niszczące lub uszkadzające jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.

 11. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

 12. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania jacuzzi należy zgłaszać personelowi obiektu.

 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w każdym domku.